VOORWAARDEN DIENSTEN LEVERING FOTOKOK PRODUCTIES

Alle aanbiedingen van FOTOKOK PRODUCTIES zijn vrijblijvend en  FOTOKOK PRODUCTIES  behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen en/of uurtarieven te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van een opdracht door FOTOKOK PRODUCTIES tot het leveren van een dienst.

Het geven van een opdracht tot levering van diensten houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

FOTOKOK PRODUCTIES levert een totale dienst, een totale dienst bestaat uit maar is niet gelimiteerd tot:gemaakte uren, ingredienten, geconditioneerd transport en opslag van ingredienten, financiering en reiskosten.

Onderdeel van de geleverde diensten zijn de door fotokok producties ingekochte ingredienten.

Een factuurprijs van een geleverde dienst wordt als volgt berekend:

Aantal uren * uurtarief

Ingredienten (inclusief BTW)

Reiskosten/Parkeerkosten

Totaal bedrag exclusief  BTW

BTW tarief over de totale dienst is 19 %

Factuur bedrag

Betaling door afnemer dient te geschieden binnen 14 dagen na factuur datum.  

Een kopie van de gekochte ingredienten zal bij de faktuur worden gevoegd, alsmede kopien van de gemaakte vervoerskosten/parkeerkosten

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

FOTOKOK PRODUCTIES is ingeschreven bij de KvK nr. 34218860 te Amsterdam