Privacy verklaring

Bechterew Patiënten Vereniging regio Hoorn gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Niet alleen vanwege de eisen die de wet stelt, maar vooral omdat wij het belangrijk vinden uw privacy te waarborgen. Op deze pagina laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

- alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen
- geheim houden
- zorgvuldig beveiligen

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan horen we dit graag van u.
U kunt hiervoor een email sturen aan:
bpv.hoorn@home.uni-one.nl

Deze privacyverklaring is van toepassing op de websites van Bechterew Patiënten Vereniging regio Hoorn
Bechterew Patiënten Vereniging regio Hoorn is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die op onze websites worden genoemd.

Waarom we gegevens nodig hebben
Bechterew Patiënten Vereniging regio Hoorn verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van de nieuwsbrieven waarvoor u zich heeft aangemeld.
- Een zorgvuldige administratie contributie.
- Contact met u op kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of door u gestelde vragen te beantwoorden.

Wij nemen uitsluitend direct contact met u op en versturen u alleen nieuwsbrieven als u daarvoor toestemming heeft gegeven. Uw toestemming kunt u op ieder moment weer intrekken.

Hoe lang we gegevens bewaren
Bechterew Patiënten Vereniging regio Hoorn bewaart uw persoonsgegevens zo lang als deze nodig zijn om de doelen te realiseren waarvoor we uw gegevens hebben verzameld of om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht.

Beveiliging en geheimhouding
Bechterew Patiënten Vereniging regio Hoorn zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij verwerkt in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.
Onze bestuursleden zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook contractueel op aan derden als die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze activiteiten.

Delen met anderen
Bechterew Patiënten Vereniging regio Hoorn verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor het realiseren van met u overeengekomen doelen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor een passend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bechterew Patiënten Vereniging regio Hoorn blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, op te vragen, te corrigeren en te verwijderen. U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te verstrekken of te verwijderen. Verzoeken zullen wij zo snel mogelijk behandelen. Indien uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd lichten we u gemotiveerd toe waarom dat het geval is. U kunt uw verzoek zenden aan bpv.hoorn@home.uni-one.nl

Contactgegevens
De verantwoordelijke voor deze website is:
Bestuur Bechterew Patiënten Vereniging regio Hoorn